0D0200 3A3A3C 693D00 89807B A76B2F B38A74 B7A99E DDD3C7

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Shadow سایه

Posted by
amir (ahwaz, Iran) on 22 December 2012 in Plant & Nature.

هرگز نباید سعی در تکرار لححظات داشت. باید آن ها را همانگونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد.
عقاید یک دلقک. هاینریش بل

Canon EOS Kiss X4 1/400 second F/5.6 ISO 100 55 mm
 

Canon EOS Kiss X4
1/400 second
F/5.6
ISO 100
55 mm